اندیشه ی ما
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که فضای شکوفایی و رشد اندیشه ها در جامعه مان پدید آید. ما باید یاد بگیریم تا با احترام متقابل به دگر اندیشان با هم وارد دیالوگ شویم و در جهت ارتقاء جامعه و رسیدن به آنچه که خواهانش هستیم تلاش کنیم. حذف دیگران و نادیده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز پیشروی استبداد ندارد. با آگاهی به نیازهای جامعه و جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم آوردن امکانات یکسان برای رشد کودکانمان و برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان است که به ایرانی آباد و آزاد خواهیم رسید.

 

 درباره ی ما

 

 البرز نیوز رسانه ای مستقل و آزاد است که در تقويت و گسترش آزادی و دموکراسی از طريق انتشار آزادانه اطلاعات و اخبار دقيق و بی‌طرفانه تلاش می کند.

این وب‌سايت اخبار و گزارشهای دقيق و عينی و بیطرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامهنگاری حرفهای را به شما ارائه میکند.
البرز نیوز می کوشد به اصول زیر که به زعم ما مطمح عمومی ژورنالیسم درست اجتماعی است، در همه ی بخش ها و رویکردها مقید باشد:

 

دقت در نشر اخبار

  • البرز نیوز می کوشد تا مطالب و اخباری که دربخشهای مختلف این رسانه منتشرمیشود بر پایه واقعیات واطلاعات دقیق باشد.
  • ما می کوشیم هر گونه اشتباه در انتشار وقایع و اخبار را بهسرعت تصحیح کنیم.
  • همکاری مخاطبان و صاحبان قلم و اندیشه، فارغ از هرگونه مرزبندی ایدئولوژیک و سیاسی و فرهنگی برایمان ارزشمند است و از آن استقبال می کنیم.

 

اصل بیطرفی 

  • اطلاعات و اخبار بر اساس چارچوبهای واقعی منتشر میشوند که به درک وقایع وموضوعات خبری کمک کنند، بدون آنکه هیچ خدشهای در انتشار واقعیات ياجانبداری درآنهاوجود داشته باشد.
  • البرز نیوز دیدگاههای مختلف و متضاد را با دقت و رعایت اصل احترام به تعادل درنشر اطلاعات منتشر میکند.
  • این رسانه هیچگونه از احزاب یا گروههای سیاسی حاکم یا مخالف جانبداری نمی کند و استقلال کامل دارد و به هیچیک از گروههای اقتصادی یامذهبی در داخل یا خارج از کشورها وابسته نیست و از هیچ گروه سیاسی، اقتصادی یا مذهبی دفاع نمیکند.

  

تحلیل، تفسیر، سرمقاله 

  • ما می کوشیم تا تمام مطالب این رسانه، دربردارنده توضیحات کافی و سوابق موضوع باشدتا به مخاطبان برای درک اهمیت انتشار هرخبر و عواقب وقایعی که مورد پوشش قرار میگیرند کمک کند. ما بر این باور هستیم که روزنامه نگاران نباید دیدگاهها یا قضاوت‌های شخصی خود را درگزارشهای خبری بگنجانند.
  • این رسانه برای تحلیل و تفسیر موضوعات به دیدگاههای فردی کارشناسان بيرون از اين رسانه تکیه میکند.

 

 لحن، زبان متعادل، اصل احترام

  • ما می کوشیم که مطالب این رسانه با لحن و زبانی ملایم و میانهرو تهیه شده و منعکسکننده روشی متمدنانه، مباحثه بر پایه استدلالهای منطقی و رعایت اصل احترام به حقوق انسانی تمام افراد مورد بحث باشد. در مطالب این رسانه به هیچ وجه موارد توهینآمیز به اعتقادات دینی، فرهنگی یا قومی افراد وگروهها وجود نخواهد داشت و موازین عمومی احترام و ادبرعایت خواهد شد.

 

در تهیه ی متن این منشور از متن مندرج در سایت رادیو فردا نیز استفاده شده است.

 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.