اندیشه ی ما
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که فضای شکوفایی و رشد اندیشه ها در جامعه مان پدید آید. ما باید یاد بگیریم تا با احترام متقابل به دگر اندیشان با هم وارد دیالوگ شویم و در جهت ارتقاء جامعه و رسیدن به آنچه که خواهانش هستیم تلاش کنیم. حذف دیگران و نادیده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز پیشروی استبداد ندارد. با آگاهی به نیازهای جامعه و جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم آوردن امکانات یکسان برای رشد کودکانمان و برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان است که به ایرانی آباد و آزاد خواهیم رسید.

 

 درباره ی ما

 

 البرز نیوز رسانه ای مستقل و آزاد است که در تقويت و گسترش آزادی و دموکراسی از طريق انتشار آزادانه اطلاعات و اخبار دقيق و بی‌طرفانه تلاش می کند.

این وب‌سايت اخبار و گزارشهای دقيق و عينی و بیطرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامهنگاری حرفهای را به شما ارائه میکند.
البرز نیوز می کوشد به اصول زیر که به زعم ما مطمح عمومی ژورنالیسم درست اجتماعی است، در همه ی بخش ها و رویکردها مقید باشد:

 

دقت در نشر اخبار

 

اصل بیطرفی 

  

تحلیل، تفسیر، سرمقاله 

 

 لحن، زبان متعادل، اصل احترام

 

در تهیه ی متن این منشور از متن مندرج در سایت رادیو فردا نیز استفاده شده است.

 

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.