Kaboodvand3

کمپین دفاع از کبودوند، ٢٨ تیرماه ١٣٩١ 
فشار بر خانواده کبودوند و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مانع حمایت از کبودوند نخواهد شد 
وجدانهای بیدار!
سازمانها و مدافعان حقوق بشر!
متاسفانه با گذشت ٥٤ روز از آغاز اعتصاب غذای «پدر حقوق بشر کردستان»، مقامات جمهوری اسلامی به جای اهتمام دادن به درخواستهای قانونی و رعایت ابتدائی ترین حقوق پایهای ایشان حتی در چهارچوب آیین نامههای سازمان زندانها، سعی بر آن دارند که جلو هر نوع اطلاع رسانی در خصوص وضعیت کبودوند را بگیرند. در همین راستا؛ امروز چهارشنبه، مورخه ٢٨ تیرماه ١٣٩١، تلفن منزل و همراه، پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند برای جلوگیری از مصاحبه وی با رسانهها قطع شده است و در اقدامی دیگر برای ایجاد ترس و رعب و خفقان در کردستان و ممانعت از اعتراضات مردمی در حمایت از کبودوند؛ شب گذشته اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را ربوده و در محلی خارج از شهر سنندج مورد بازرسی و ضرب و شتم قرار دادهاند .
» کمپین حمایت از کبودوند «، اعلام می کند، اگرچه کمپین همواره در زمینههای مختلف اقدام به کسب اطلاعات دقیق در مورد کبودوند نموده، تمامی فعالیتها و کارزارهای حمایتش از وی در خارج و داخل کشور را مستقل از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و خانواده کبودوند سازمان داده است. حقیقت این است که دفاع از کبودوند مسألهای پرنسیپی برای فعالان و جامعه کردستان است و هیچگونه تهدید و ایجاد رعب و ترس مانع از گسترش پشتیانی ها از کبودند نخواهد شد. دفاع از کبودوند؛ پاسداشت ارزشهای مشترک انسانی در جامعهای است که گفتمان خشونت محور سعی بر به حاشیه راندن آن دارد. براین اساس کبودوند تنها متعلق به خانواده خویش و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیست بلکه ایشان سرمایه بسیار گرانبهای انسانی ـ اجتماعی ملت کرد و جامعه مدنی ایران است .
اعمال بیشتر فشارها و افزایش تهدیدها تنها عزم همهی ما را بر ادامه راه و ترویج گفتمان حقوق بشری که کبودوند بخاطر آن در زندان است، راسخ تر خواهد کرد . 
در همین راستا و در حمایت از کبودوند و آزادی وی روز شنبه ٢١ ژوئیه با برپایی آکسیونهای مشترک و همزمان در بیش از ١٠ نقطه جهان صدای کبودوند، خانوادهی وی و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خواهیم بود .
کمپین دفاع از کبودوند، ٢٨ تیرماه ١٣٩١ 

 

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.