اطلاعیه شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران در باره ی پروژه ی وحدت چهار جریان سیاسی
شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران بدین وسیله اعلام می دارد که پروژهای که با "فراخوان برای مشارکت در روند شکلدهی تشکل بزرگ چپ" در تاريخ ١٥ آبان ١٣٩١ (٥نوامبر ٢٠١٢) به منظور وحدت سازمان اتحاد فدائیان خلق،سازمان فدائیان خلق (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیستهای چپ و تعدادی از کنشگرانچپ آغاز شد، به رغم تلاشهای فراوان موفق به تبیین پایههای نظری، برنامهای و تشکیلاتی اساسی و لازم برای ایجاد یک سازمان واحد چپ سوسیالیستی در مبارزه علیه تمامیت نظام جمهوری اسلامی نگردید.
اکنون، با توجه به وضعیت فوق، سازمان ما پروژهی مشخص نامبرده را پایان یافته تلقی میکند و در نتیجه، وظیفهی گروه کار تدارک و سازماندهیِاین پروژه را نیز خاتمهیافته میداند.
این پروژه بر اساس خطوط مشترک سه گانه زیر شکل پذیرفت:
۱. گسست از سیستم فکری و عملکردی ” سوسیالیسم واقعا موجود” که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورهاحاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونیستی را تشکیل می ‏داد.
۲. باورمندی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و مبارزه برای تحقق آنها در ایران.آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی عمیق دارند. دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملى‌، طبقاتى‌، جنسى‌، نژادى‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌.
۳. اعتقاد بر این که جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی است. از این‏ رو هدف برنامه‏ ای مارفع این مانع از طریق مبارزه مسالمت ‏آمیز به دست مردم و از طریق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران است.
 
با وجود این مشترکات مصرح در فراخوان، اما در روند پیش رویِ پروژه، بر ما آشکار شد که درک و تلقی این مجموعهاز خطوط سه گانه فوق نه تنها همسان و سازگار نیستند بلکه در تک تک بندهای فوق، دریافت ها و تلقی های متفاوت و گاه بسی متضاد و غیر قابل توافق وجود دارند.چهارمنشوری که در پایان کار ارایه شدند بیانگر این اختلافات میباشند. در طی بحث و گفتوگوهای درونی برای تهیه منشور و اساسنامهبرای تشکیلات جدید، به تدریج و هرچه بیشتر، به رغم خوشبینیهایاولیه در آغاز کار نسبت به امکان همگرایی این جریانها، ثابت شد که امکان وحدت و ایجاد تشکیلاتی واحد، جایگزین سازمانهای موجود، پایدار و اثرگذار بر اساس مبانی نظری، سیاسی و تشکیلاتی چپی به واقع سوسیالیستی و سازمانی به واقع اپوزیسیونی علیه نظام جمهوری اسلامی در موجودیت و تمامیتآن، با روندهایی از این پروژه و به طور مشخص با سازمانِ فدائیان خلق (اکثریت) وجود ندارد.
افزون بر اختلاف بر سر مقام و جایگاه مبارزه ی سوسیالیستی و ضدسرمایه داری در ایرانِ امروز و مناسبات تفکیک ناپذیر آن با مبارزهبرای آزادی و دموکراسی، افزون بر اختلاف بر سر تبیین و تلقی ما از ماهییت نظام جمهوری اسلامی و امکان تحول یا اصلاح آن از درون سیستم، افزون بر اختلاف بر سر دموکراسی و معنا و مفهوم واقعی آن چون امر دخالتگری مشارکتی مردمان در اداره ی امور خود و به دست خود، در راه سوسیالیسمی رهاییخواهانه، افزون بر اختلاف بر سر تبیین شکل سازماندهی و تشکیلاتی چپی از نوعی دیگر و نوین در گسست از شکل ها، شیوه ها و بینش های چپ سنتی و اقتدارگرا، موضع مشخص نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، اصلاح ناپذیری و تحول ناپذیری آن و در نتیجه ضرورت تاریخی انحلال یا سرنگونی آن، گره گاه اصلی و گذرناپذیرِ تضادی اصلی با روندی شد که خود را صریحاً "تحول طلبِ" جمهوری اسلامی دانسته،بر هم سویی و همکاری با اصلاحطلبان داخل کشور، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در بالا، بهرهگيری از تناقض‌ها و شکاف‌های سیاسی درون حکومتی، بر شرکت در کارزارهای انتخاباتی و بهره گیری از فرصت های ممکن و بر دموکراتیزه کردن نهادهای جمهوری اسلامی تأکید میورزد.
با این همه اما، این پروژه به رغم ناکامی در رسیدن به هدف خود، توانست با سازماندهی گفتوگو و تعامل میان بخشی از نیروهای سیاسی کشور مان در خارج از کشور، آزمونی شود که ما آن را مثبت و آموزنده در راستای تلاش های تاریخی و مکرر جنبش چپ ایران برای اتحاد و وحدت میان خود ارزیابی میکنیم. همگرایی و همسویی نظری و برنامهای در روند بحثها و کنفرانسها در بین بخشی از روندها و فعالان این پروژه که به تبیین منشوری نظری، سیاسی و برنامهای بر اساس مشی چپی سوسیالیستی و اپوزیسیونی رادیکال انجامید (یکی از چهار منشور تدوین شده موسوم به منشور ۶ امضأ) از نظر ما مهمترین دستاورد این پروژه به شمار می رود.
سازمان ما بر این نظر است که بر پایه مبانی اصلی منشور نامبرده، میتوان چهارچوبی برای نزدیکی میان بخشی از نیروهای چپ و پیش روی به سوی ایجاد یک تشکل چپ سوسیالیستی برای ایران در جهت براندازی رزیم جمهوری اسلامی و تحقق آزادی، برابری، دموکراسی، جمهوری، عدالت اجتماعی، جدایی دولت و دین و سوسیالیسم به وجود آورد.
شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران کماکان آمادگی خود را در این راستا اعلام میدارد و در این راه تلاش و فعالیتخواهد کرد.
 
شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران
۱۲ نوامبر ۲۰۱۵  - ۲۱آبان  ١٣٩٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.