2
 
"نامه ای ازایران"
به کنفرانس پراگ
 دوستان
کشورعملادرآستانه یک چرخش تاریخی باچشم اندازمبهم قراردارد.گویی همه چیزدرحال فروریزی وازهم گسیختگی است:اقتصاد ، سیاست ، فرهنگ ،کارکردنهادها وسازمان ها(وتاسف آورتر)مناسبات وهمبسگی اجتماعی وانسانی ابتدایی وهمه وهمه . این به معنای پاشیده شدن کامل است ؛ یک میراث ویران به جامانده ازیک فاجعه ملی.
 
دوستان
نسل آینده وارث یک سرزمین سوخته است . نمی دانم چگونه می توان بهت وتاسف خودرانسبت به عمق فاجعه ابرازکرد . با اینحال چاره ای نیست که باردیگربا مسوولیت اندیشید وبامسوولیت عمل کرد.
این که حقیقت رادرانحصارخوددانست ، منافع فردی ، گروهی ، ایدیولوژیک ، طبقاتی وقومی رابراولویت برتردرلحظه کنونی ، یعنی منافع ملی ارجحیت داد ، مطالبات فراگیرموردتوافق همگانی رادریک جبهه گسترده ندید و آینده را فدای تاکتیک های مقطعی کرد ، عملا به"خلا آلترناتیو"انجامیده است ونشست ها وتصمیمات بدون پشتوانه به نظر می آید که بازآنچه که جنبش سبزنام دارد (که ظاهرا هنوز نفس می کشد) با همه تنوع وتکثردرکناربرخی انحصارطلبی هاوآشفتگی ها ، نگاه ورفتارمسوولانه تری نسبت دیگردیدگاه ها وسیاست های افراطی و انحصارطلبانه که درنهایت ممکن است به گزینه های شورش های کور ، دخالت خارجی ،شکل گیری وجایگزینی ساختارسرکوب گرانه نوین ، جنگ داخلی ، آشوب وتجزیه طلبی ، بحران های خلامدیریت ، وفزاینده اقتصادی بیانجامد ، دارد
سرعت وخصلت بحران کنونی به نحوی است که ممکن است ترکیب کنونی قدرت که دیگر موردپسندکشورهای غرب ، منطقه وحتا متحدان متزلزل بین المللی وداخلی نیست ، نتواندازیک آلترناتیومسوول با یک حرکت وچشم انداز تحولات آرام ، تدریجی وبه دورازخشونت_سوریه درمقابل چشمان ماست_پیشگیری کند .
هنوززوداست الگوهایی مانندآفریقای جنوبی ومیانماررا برشرایط ایران منطبق ندانست ؛البته با تغییراتی دررا بس هرم ودادن تضمین ها 
مهم این است که ازافراطی ترین تا متزلزل ترین دیدگاه هاوجریان ها ازهرسو به یک مخرج مشترک_یا به بیان دیگر کف مطالبات_بیاندیشند بااولویت منافع ملی .
.موفق باشید
ف.ت  
26/8/1391

 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.