گزارشی از کنگره‌‌ی «حزب آزادی و رفاه ایرانیان»
شهر فرانکفورت -آلمان در تاریخ ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با نوزدهم و بیستم ماه مای ۲۰۱۸ شاهد برگزاری اولین کنگره «حزب آزادی و رفاه ایرانیان» (آرا) بود.
این نشست با سرود «ای ایران» آغاز گردید و سپس با خوشآمدگویی و اعلام برنامه ی دوروزه کار خود را آغاز نمود.

در زیر گفتگوی اختصاصی البرز نیوز را با بنیانگذاران حزب آرا ملاحظه نمایید.

 

بنیانگذاران:

ARA 8162   ARA 8187  ARA 8210  ARA Siavosh Abghari  ARA Mahshid Pegahi  ARA 8239

  1. آقای حسن ماسالی
  2. خانم فتحیه زرکش
  3. خانم شهلا عبقری 
  4. آقای سیاوش عبقری
  5. خانم مهشید پگاهی
  6. اکبر کریمیان
  7. خانم ریحانه اسماعیلی

 اعلام موجودیت حزب آزادی و رفاه ایرانیان "آرا"

هم میهنان گرامی:
با شادمانی به آگاهی می رساند، کنگره موسس حزب آزادی و رفاه ایرانیان پس از پنج سال تلاش و برنامه ریزی، در روز 29 اردیبهشت ماه 1397 (برابر با 19 ماه مه 2018) و در تقارن با روز گرامیداشت سخن سالار حکیم فردوسی، و سالگشت زاد روز دکتر محمد مصدق، با حضور هموندان، همراهان و خبرنگاران، در شهر فرانکفورت آلمان برگزار گردید.
در این نشست، نخست با خواندن پیام دکتر اسماعیل خویی به هموندان، اساسنامه و مرامنامه حزب به تصویب رسید و سپس با انتخاب شورای مرکزی یازده نفره حزب، و دو نفر اعضای جانشین بپایان رسید.
حزب آزادی و رفاه ایرانیان، به اصول آزادی، رفاه و برابری مردم ایران باورمند است. حزب "آرا" گذر از نظام جمهوری اسلامی را شرط لازم برای استقرار دموکراسی در ایران می شناسد وبرای استقرار جمهوری مردم سالار و غیر متمرکز تلاش میکند.
حزب آزادی و رفاه ایرانیان کوشش میکند، با همگرایی و همبستگی با سایر احزاب سیاسی و مردمی ایران، با انجام تعهدات انسانی و میهنی خود، و با تلاش های همبسته و پیوسته در همراهی و همگامی با جنبش آزادیخواهانه ایرانیان، به سهم خود در سپهر سیاسی میهن موثر باشد.
برای رهایی مردم و میهن مان از سلطه نظام سیاه اندیش و سیاه کار هم پیمان و همگام شویم.
شورای مرکزی حزب "آرا"
21 ماه مه 2018

منتخبی از پیامها 

پیام دکتر اسماعیل خویی به کنگره حزب آزادی و رفاه ایرانیان

هموندان ارجمند در حزب "آزادی و رفاه ایرانیان"
درود بر یکایگ شما.
در کار آمدن این حزب را به خودم، به شما، به همه ی هم میهنان و آزادیخواهان جهان شادباش میگویم. این پیشامد خجسته، چهل سال پس از انقلابی که زنده یاد شکرالله پاک نژاد "ملاخورشده" می خواندش، روشنگر این است که پرسش دشوار "چه باید کرد"، دارد پاسخ بایسته و به هنگام خود را می یابد.
فرمانفرمایی ی آخوندی، با کشتار جوانان پیشتازو اندیشمندان زندانی به ویژه در سال های 60 و 67 و قتل های زنجیره ای و گریزاندن بسیاری از روشن اندیشان و دانشکاهیان به این سوی و آن سوی بیدرکجایی پهناور و بی در و پیکر، و با کوشش به " مکتب" کردن کودکستان ها و دبستان ها و "فیضیه ای" گرداندن دانشگاه های ما، اندیشیدن اجتماعی-فرهنگی-سیاسی را به کشتارگاه جهل و جنون آیینی ی خود برد، و، با در هم کوفتن و نابود کردن هرگونه نهاد و سازمان و انجمن سیاسی و حتا صنفی وفرهنگی، و، با شعارفاشیستی ی "حزب فقط حزب الله" به تعطیل کردن همه حزب های دیگر و بزه شناختن هرگونه فعالیت سیاسی برای "ناخودی ها"، هرچه خواست و توانست کرد تا زمینه ی پرورش یافتن و بالیدن هرگونه "رهبر" سیاسی را، بیرون از دایره ی پیوسته و تنگ تر شونده ی "خودی ها"، از میان بردارد.
و چنین است که ما اکنون، بیش و پیش از هر چیز، با دشواره ی کمبود نزدیک به نبود یک "رهبری" ی مردم پذیر، در برابر فرمانفرمایی ی آخوندی، و شایسته ی جانشینی ی آن، رویا روییم.
و از آنجا که رهبران کارآمد سیاسی، بسی بیش از هرجا، از درون حزب هاست که برمی آیند، در کارآمدن این حزب، برای من، چنان که گفتم، پیش آمدی ست خجسته: چرا که من آن را بخشی می یابم از پاسخ بایا و شایا و به هنگامی که زمانه ی ما به پرسش "چه باید کرد؟" باید بدهد، و دارد میدهد.
بار دیگر شادباش میگویم ، و برای تان پایداری، سخت کوشی، نیرومندی، بردباری، پیگیری و پیروزی آرزو میکنم.
با مهر و امید
اسماعیل خویی
پانزدهم می ماه 2018

پیام دست نوشت دکتر اسماعیل خویی

 پیام خویی به کنگره دست نوشت


پيام حزب سکولار دموکرات ايرانيان

خانم ها و آقايان ارجمند،
اجازه دهيد اين پيام با اين نکته آغاز شود که انسان تنها جانداری است که به وضعيت و موقعيت خود در پی مرگ و فنايش می انديشد و، با تجسم مفهوم «تاريخ»، می تواند خويشتن را در آن آينده ای که خود در ميان نيست ببيند. اين توانائی به او امکان می دهد که در خلق تصويری که از او در اذهان آيندگان نقش خواهد بست نيز دخالت داشته باشد. پس بيائيد، در مراسم اعلام موجوديت يک حزب تازه در سپهر سياسی اپوزيسيون ايران، آرزو کنيم تا، در فردائی که همهء ما به حکم طبيعت از صحنهء جهان رخت بر بسته ايم، آيندگان کشورمان از ما به نکوئی ياد کنند.
در زمانهء خيانت های جنايت بار رهبران حکومت اسلامی مسلط بر ايران از يکسو، و بی تفاوتی روزمرهء اکثريت دست اندرکاران سياست کشورمان، از سوی ديگر، و نيز در برابر کوشش فرصت طلبانی که می خواهند به مدد قدرت های بيگانه در ايران به قدرت برسند، اقدام به تأسيس حزبی عليه حکومت اسلامی می تواند شعلهء اميد را در دل های ايران دوستان نگران آيندهء کشورمان زنده نگاه دارد. پس، نخستين اهميت اقدام امروز شما آن است که وطن خود را فراموش نکرده و، در حد امکان و وسع خود، به آيندهء آن انديشيده و اين انديشه را به عمل سياسی مهمی همچون تأسيس يک نهاد سياسی تبديل کرده ايد.
باری، اجازه دهيد تا تبريک و خجسته باد حزب خود را تقديم همهء ايرانيان نگران آيندهء زادگاه مان کنيم که به انجام اين مهم اقدام کرده اند. در واقع سه سال پيش، در همين شهر فرانکفورت، در جريان برگزاری سومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، بود که آقای دکتر سياوش عبقری مژدهء تشکيل حزب جديدی را به اطلاع سکولار دموکرات های حاضر در آن کنگره رساندند. و اکنون جای خوشبختی است که حزب ما از جانب شما دعوت شده است تا در مراسم اعلام موجوديت حزب تان پيام خود را تقديم بدارد.

خانم ها و آقايان ارجمند،
همگی می دانيم که يک «حزب سياسی» تنها در داخل کشور و در ظل يک قانون اساسی قابل قبول دست اندرکاران اش، در راستای کسب رأی اعتماد ملت، برای مديريت کشور معنا و و واقعيت می يابد و نهادهائی که در خارج کشور و بدون دسترسی به شرکت در انتخابات آزاد و منصفانه بوجود می آيند در معنای واقعی يک «حزب» نمی گنجند. لذا ايجاد حزب سياسی در خارج کشور، و در ميان اپوزيسيون انخلال طلبِ يک حکومت غاصب حاکميت ملت، نمی تواند معنائی جز «آينده نگری» و يا «آماده شدن برای آيندهء برآمده از سقوط حکومت اسلامی داشته باشد. ما، با تبديل «فرصت انتظار برای فروپاشی حکومت اسلامی» به «زمانی برای آماده شدن»، قادر خواهيم بود تا در روزی که بی شک بزودی فرا خواهد رسيد، با در دست داشتن برنامه های واقعيت مدار و اجرائی برای شراکت در فرگشت باز سازی کشور، در حوزهء عمل سياسی حضوری معنادار و آفريننده داشته باشيم.
يقين بدانيد که اگر هدف نهادهای سياسی ما براستی خدمت به ايران و تأمين رفاه و آزادی و سعادت ملت ايران باشد، بی شک اين راه پيمائی مشحون از دوستی و همکاری و همياری خواهد بود و هيچ نفاق افکن بدخواهی نخواهد توانست ما را از راهی که آگاهانه برگزيده ايم منحرف سازد و ما اميدواريم که هيچ يک از ما، لحظه ای از اين اشراف بر هدف، و آگاهی نسبت به اين وظيفه، غافل نشده و به کوشش های مخرب دشمنان دموکراسی سکولار برای ايران مان اعتنا نکنيم.
حزب سکولار دموکرات ايرانيان

ARA 8396

مرامنامه ی حزب:

پس از ویراستاری درج می گردد

اساسنامه ی حزب:

پس از ویراستاری درج می گردد

 

ARA 8148

ARA 8328

ARA 7798

ARA 7920

ARA 7953

ARA 8110

 

 

شوراي مركزي حزب:

اعضاي اصلی:

1-شهلا عبقري
2-فتحيه زركش يزدي
3-مهشيد پگاهي
4-ليلا سيمايي
5-ريحانه إسماعيلي
6-سياوش عبقري
7-اكبر كريميان
8-ناصر آهي
9-حسن ماسالي
10-محمد محمد علينژاد
11-عباس رحمتي

اعضاي جانشين:
1-ناصر كرمي
2-اهورا اژدري

 

 

البرزنیوز

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.