کنفرانس بروکسل "پیشبرد اتحاد برای دمکراسی" ویدئو هفت


Nedaye Khas O Khashak.wmv ندای خس و خاشاک
Nedaye Khas O Khashak.wmv ندای خس و خاشاک
13 Aban - Iran vatan.wmv  سیزدهم آبانماه 1388
13 Aban - Iran vatan.wmv سیزدهم آبانماه 1388
Bella Ciao Iran.wmv
Bella Ciao Iran.wmv
Nachrichten.mp4 Iran-Tehran
Nachrichten.mp4 Iran-Tehran
part1.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش اوّل
part1.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش اوّل

part2.mov.wmv گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش دوّم
part2.mov.wmv گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش دوّم
part3.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش سوّم
part3.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش سوّم
part4.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش چهارم
part4.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش چهارم
Rais dana 1.wmv گفتگو با فریبرز رئیس دانا بخش اوّل 2011 ماه مای
Rais dana 1.wmv گفتگو با فریبرز رئیس دانا بخش اوّل 2011 ماه مای
Rais dana 2.wmv گفتگو با فریبرز رئیس دانا بخش دوّم
Rais dana 2.wmv گفتگو با فریبرز رئیس دانا بخش دوّم

Rais dana 3.wmv گفتگو با فریبرز رئیس دانا بخش سوّم
Rais dana 3.wmv گفتگو با فریبرز رئیس دانا بخش سوّم
Rais dana 4.wmv گفتگو با فریبرز رئیس دانا بخش چهارم
Rais dana 4.wmv گفتگو با فریبرز رئیس دانا بخش چهارم
part6.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش ششم
part6.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش ششم
part7.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش هفتم
part7.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش هفتم
part8.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش هشتم
part8.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش هشتم

part9.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش نهم
part9.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش نهم
part10.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش دهم
part10.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش دهم
part11.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش یازدهم
part11.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش یازدهم
part13.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش سیزدهم
part13.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش سیزدهم
part14.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش چهاردهم
part14.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش چهاردهم

part15.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش پانزدهم
part15.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش پانزدهم
part16.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش شانزدهم
part16.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش شانزدهم
part17.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش هفدهم
part17.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش هفدهم
part18.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش هیجدهم
part18.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش هیجدهم
part19.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش نوزدهم
part19.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش نوزدهم

پیام به زندانیان اعتصاب کننده در اوین و رجائی شهر
پیام به زندانیان اعتصاب کننده در اوین و رجائی شهر
part20.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیستم
part20.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیستم
part21.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و یکم
part21.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و یکم
part22.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و دوّم
part22.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و دوّم
part23.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و سوّم
part23.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و سوّم

part24  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و چهارم
part24 گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و چهارم
Part25.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و پنجم
Part25.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و پنجم
دکتر مهران براتی - هامبورگ 8.04.2011
دکتر مهران براتی - هامبورگ 8.04.2011
ژاله وفا - هامبورگ 8.04.2011
ژاله وفا - هامبورگ 8.04.2011
محمود راسخ افشار - هامبورگ 8.04.2011
محمود راسخ افشار - هامبورگ 8.04.2011

حسن ماسالی - هامبورگ 8.04.2011
حسن ماسالی - هامبورگ 8.04.2011
بخشی از پرسش و پاسخ - هامبورگ فروردین 1390
بخشی از پرسش و پاسخ - هامبورگ فروردین 1390
گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم تیر 1390
گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم تیر 1390
گفتگو با مهدی سامع تیر 1390
گفتگو با مهدی سامع تیر 1390
سخنرانی آقای حسن شریعتمداری 17 ژوئن 2011
سخنرانی آقای حسن شریعتمداری 17 ژوئن 2011

گفتگو با حسن ماسالی - فروردین 1390
گفتگو با حسن ماسالی - فروردین 1390
به یاد حمید اشرف - گفتگو با فرخ نگهدار - آذر 1389
به یاد حمید اشرف - گفتگو با فرخ نگهدار - آذر 1389
گفتگو با طهماسب وزیری دی 1389
گفتگو با طهماسب وزیری دی 1389
منبع شناسی جنبش چپ - گفتگو با فرشین کاظمی نیا - آذر 1389
منبع شناسی جنبش چپ - گفتگو با فرشین کاظمی نیا - آذر 1389
سقوط اسلام سیاسی - گفتگو با عطا هودشتیان تیر 1390
سقوط اسلام سیاسی - گفتگو با عطا هودشتیان تیر 1390

جنبش سبز و چشم اندازهای آن - 24 آوریل 2010 - بخش اوّل
جنبش سبز و چشم اندازهای آن - 24 آوریل 2010 - بخش اوّل
جنبش سبز و چشم اندازهای آن - 24 آوریل 2010 - بخش دوّم
جنبش سبز و چشم اندازهای آن - 24 آوریل 2010 - بخش دوّم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن - 24 آوریل 2010 - بخش سوّم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن - 24 آوریل 2010 - بخش سوّم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش چهارم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش چهارم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش پنجم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش پنجم

جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن - 24 آوریل 2010 -- بخش ششم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن - 24 آوریل 2010 -- بخش ششم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش هفتم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش هفتم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش هشتم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش هشتم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش دهم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش دهم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش نهم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش نهم

Dr. Mehrdad Mashayekhi.wmv به یاد دوست و همرزم دکتر مهرداد مشایخی
Dr. Mehrdad Mashayekhi.wmv به یاد دوست و همرزم دکتر مهرداد مشایخی
weltweiten Aktionstag am 15.Oktober in Hamburg 1.mp4
weltweiten Aktionstag am 15.Oktober in Hamburg 1.mp4
weltweiten Aktionstag am 15.Oktober in Hamburg 2.flv
weltweiten Aktionstag am 15.Oktober in Hamburg 2.flv
یادمان مهرداد مشایخی هامبورگ 16.10.2011.wmv
یادمان مهرداد مشایخی هامبورگ 16.10.2011.wmv
یادمان مهرداد مشایخی - هامبورگ 16.10.2011
یادمان مهرداد مشایخی - هامبورگ 16.10.2011

حسن شریعتمداری - هامبورگ 16.10.2011
حسن شریعتمداری - هامبورگ 16.10.2011
مهران براتی - هامبورگ16.10.2011
مهران براتی - هامبورگ16.10.2011
پیام آقای حسن شریعتمداری - دانشگاه جورج تاون
پیام آقای حسن شریعتمداری - دانشگاه جورج تاون
گفتگو با دکتر فریبرز رئیس دانا 24.01.2012
گفتگو با دکتر فریبرز رئیس دانا 24.01.2012
گفتگو با دکتر جمشید اسدی 24.01.2012
گفتگو با دکتر جمشید اسدی 24.01.2012

29.01.2012 پیرامون سمینار اولاف پالمه - هامبورگ
29.01.2012 پیرامون سمینار اولاف پالمه - هامبورگ
1.flv خوشآمدگویی / پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
1.flv خوشآمدگویی / پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
2.flv زینت میرهاشمی - پیرامون بهارعرب
2.flv زینت میرهاشمی - پیرامون بهارعرب
3.flv مهرداد قادری - پیرامون بهار عرب
3.flv مهرداد قادری - پیرامون بهار عرب
5.flv پرسش و پاسخ بخش اوّل - پرسشهای اختر قاسمی
5.flv پرسش و پاسخ بخش اوّل - پرسشهای اختر قاسمی

4.flv پرسش و پاسخ بخش دوّم - پرسشهای شهلا بهاردوست
4.flv پرسش و پاسخ بخش دوّم - پرسشهای شهلا بهاردوست
6.flv پرسش و پاسخ بخش سوم - نظرات محسن رضایی
6.flv پرسش و پاسخ بخش سوم - نظرات محسن رضایی
به یاران دربند- بهارانتان خجسته باد - بهار 1391.wmv
به یاران دربند- بهارانتان خجسته باد - بهار 1391.wmv
Lichterkette in Hamburg für die Opfer der Diktatoren Am 14.04.2012.wmv
Lichterkette in Hamburg für die Opfer der Diktatoren Am 14.04.2012.wmv
Präsidentenwahl in Frankreich 2012.wmv انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه
Präsidentenwahl in Frankreich 2012.wmv انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه

گفتگو با آزاده فرقانی همسر فریبرز رئیس دانا
گفتگو با آزاده فرقانی همسر فریبرز رئیس دانا
Iran.wmv باشد که نسیم آزادی بر خاک میهن بوزد
Iran.wmv باشد که نسیم آزادی بر خاک میهن بوزد
Goftegoo ba Azadeh Forghani2.wmv گفتگو با آزاده فرقانی
Goftegoo ba Azadeh Forghani2.wmv گفتگو با آزاده فرقانی
گفتگو با آقایان احمدی، سازگارا، شریعتمداری در بروکسل
گفتگو با آقایان احمدی، سازگارا، شریعتمداری در بروکسل
کنفرانس بروکسل پیشبرد اتحاد برای دمکراسی ویدئو یک
کنفرانس بروکسل "پیشبرد اتحاد برای دمکراسی" ویدئو یک

کنفرانس بروکسل پیشبرد اتحاد برای دمکراسی ویدئو دو
کنفرانس بروکسل "پیشبرد اتحاد برای دمکراسی" ویدئو دو
کنفرانس بروکسل پیشبرد اتحاد برای دمکراسی ویدئو سه
کنفرانس بروکسل "پیشبرد اتحاد برای دمکراسی" ویدئو سه
کنفرانس بروکسل پیشبرد اتحاد برای دمکراسی ویدئو چهار
کنفرانس بروکسل "پیشبرد اتحاد برای دمکراسی" ویدئو چهار
کنفرانس بروکسل پیشبرد اتحاد برای دمکراسی ویدئو پنج
کنفرانس بروکسل "پیشبرد اتحاد برای دمکراسی" ویدئو پنج
کنفرانس بروکسل پیشبرد اتحاد برای دمکراسی ویدئو شش
کنفرانس بروکسل "پیشبرد اتحاد برای دمکراسی" ویدئو شش

کنفرانس بروکسل پیشبرد اتحاد برای دمکراسی ویدئو هفت
کنفرانس بروکسل "پیشبرد اتحاد برای دمکراسی" ویدئو هفت
گفتگو با بیمارستان مدرس و پیگیری حال محمد صدیق کبودوند
گفتگو با بیمارستان مدرس و پیگیری حال محمد صدیق کبودوند
انتخابات آزاد، گذار مسالمت آمیز به دموکراسی
انتخابات آزاد، گذار مسالمت آمیز به دموکراسی
گفتگو با آرام حسامی - پراگ
گفتگو با آرام حسامی - پراگ
گفتگویی پیرامون کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران
گفتگویی پیرامون کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران

سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ یک
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ یک
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ دو
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ دو
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ سه
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ سه
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ چهار
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ چهار
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ پنج
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ پنج

سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ شش
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ شش
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ هفت
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ هفت
کنفرانس چشم انداز تغییر در ایران هامبورگ - کلیپ یک
کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ - کلیپ یک
Perspektiven Wandel zu Demokratisierung im Iran کلیپ دو
"Perspektiven Wandel zu Demokratisierung im Iran" کلیپ دو
کنفرانس چشم انداز تغییر در ایران هامبورگ - کلیپ سه
کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ - کلیپ سه

کنفرانس چشم انداز تغییر در ایران هامبورگ - کلیپ پنج
کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ - کلیپ پنج
کنفرانس چشم انداز تغییر در ایران هامبورگ - کلیپ چهار
کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ - کلیپ چهار
کنفرانس چشم انداز تغییر در ایران هامبورگ - کلیپ شش
کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ - کلیپ شش
کنفرانس چشم انداز تغییر در ایران هامبورگ - کلیپ هفت
کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ - کلیپ هفت
کنفرانس چشم انداز تغییر در ایران هامبورگ 2013
کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ 2013

کنفرانس انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو هامبورگ کلیپ یک
کنفرانس "انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو "هامبورگ کلیپ یک
کنفرانس انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو هامبورگ کلیپ دو
کنفرانس "انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو "هامبورگ کلیپ دو
کنفرانس انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو هامبورگ کلیپ سه
کنفرانس "انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو "هامبورگ کلیپ سه
کنفرانس انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو هامبورگ کلیپ چهار
کنفرانس "انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو "هامبورگ کلیپ چهار
Stop PRISM now! Hamburg, 11.07.2013
Stop PRISM now! Hamburg, 11.07.2013

Stop Watching Us -- We are all Edward Snowden Hamburg, 27.07.2013
"Stop Watching Us -- We are all Edward Snowden" Hamburg, 27.07.2013
Lampedusa in Hamburg 2.11.2013
Lampedusa in Hamburg 2.11.2013
 

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.