Hamid Shokat
برای دریافت فایل با موش روی عکس یا نام مطلب بروید.
 
ثابتی دام تازه ای گسترده است
کنفدراسیون جھانی دانشجویان و افشای شکنجھ ھای ساواک
سرگھ بارسقیان در گفتگو با حمید شوکت
 

 

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.